CENNIK USŁUG

CENNIK USŁUG wykonywanych przez

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

L.p.

Rodzaj usługi

Cena
netto
(zł)

Warunki realizacji

1.

Odbiór podlicznika i zaplombowanie

50,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

2.

Wymiana uszkodzonego/rozmrożonego wodomierza 1/2″ lub 3/4″ z winy odbiorcy usług (+ koszt wodomierza i/lub modułu radiowego)

100,00

3.

Zaplombowanie licznika po zgłoszonym zdjęciu plomby z przyczyn niezależnych od ZWIK w Miechowie Sp. z o.o.

20,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

4.

Otwarcie lub zamknięcie zasuwy na przyłączu wody na zlecenie klienta

100,00

Pisemne zlecenie

5.

Otwarcie zasuwy sieciowej i odpowietrzanie

200,00

Pisemne zlecenie

6.

Wykonanie przewiertu do Ø 160 (za 1 mb)

70,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

7.

Kontrola działania wodomierza w autoryzowanej stacji badań

200,00

Pisemne zlecenie

8.

Usługa koparko ładowarką Caterpillar (za godzinę)

Usługa mini koparką Kubota KX 018-4 (za godzinę)

100,00

70,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

9.

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji urządzeniem typu Wuko (za godzinę)

Volkswagen 

– Jelcz SCK-3Z

120,00

340,00

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

Poza terenem gminy Miechów doliczany dojazd wg cennika

10.

Montaż studni wodomierzowej Ø 400

950,00

Pisemne zlecenie

11.

Montaż studni wodomierzowej Ø 1000

1500,00

Pisemne zlecenie

12

Lokalizacja wycieku wody na sieci wodociągowej (za godz.)

150,00

Pisemne zlecenie

Poza terenem gminy Miechów doliczany dojazd wg cennika

13.

Usługa dojazdu samochodem osobowym,

usługa dojazdu samochodem dostawczym-ciężarowym (za km)

2,50

Pisemne lub telefoniczne zlecenie

14.

Wykonanie przyłącza wodociągowego o śr. Φ 25 mm do ϕ63 mm w terenie nieutwardzonym za mb rurociągu

55,00

Pisemne zlecenie

15.

Wykonanie przyłącza wodociągowego o śr. Φ 90 mm  w terenie nieutwardzonym za mb rurociągu

70,00

Pisemne zlecenie

16.

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o śr. Φ 160 mm  w terenie nieutwardzonym za mb rurociągu

85,00

Pisemne zlecenie

17.

Wykonanie zgrzewu rur PE do Ø 90 (cena 1 zgrzewu, max do 5 zgrzewów)

100,00

Pisemne zlecenie

18.

Wykonanie zgrzewu rur PE Ø 90 do Ø 160 (cena 1 zgrzewu, max do 5 zgrzewów)

120,00

Pisemne zlecenie

19.

Praca zadymiarką kanałową (za godzinę)

180,00

Pisemne zlecenie

Poza terenem gminy Miechów doliczany dojazd wg cennika

20.

Inspekcja kanalizacyjna kamerą TV starego kanału
Ø 160-400 mm za 1 mb

9,50

Pisemne zlecenie

Poza terenem gminy Miechów doliczany dojazd wg cennika

21.

Inspekcja kanalizacyjna kamerą TV nowego kanału
Ø 160-400 mm za 1 mb

7,50

Pisemne zlecenie

Poza terenem gminy Miechów doliczany dojazd wg cennika

22.

Inspekcja kanalizacyjna kamerą TV starego kanału
Ø
50 – Ø 150 mm za 1 mb

8,50 zł

Pisemne zlecenie

Poza terenem gminy Miechów doliczany dojazd wg cennika

23.

Inspekcja kanalizacyjna kamerą TV nowego kanału
Ø
50 – Ø 150 mm za 1 mb

6,50 zł

Pisemne zlecenie

Poza terenem gminy Miechów doliczany dojazd wg cennika

24.

Pozostałe usługi

wg kalkulacji indywidualnej

Uwaga: Wszystkie ceny podane w tabeli są stawkami netto, do których zostanie naliczony podatek VAT w wysokości określonej właściwymi przepisami prawa.

Kalkulacja na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem: projektu technicznego przyłącza wodociągowego, projektu organizacji ruchu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni drogi, chodnika, podwórka lub ogrodzenia, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przewiertu, montażu zasuwy, opaskonawiertki, skrzynki itp, czynności związanych z uzyskaniem zgód, decyzji lub uzgodnień, zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z budową przyłącza w ZWIK w Miechowie sp. z o.o.

Koszty wskazanych wyżej czynności ponosi osoba zainteresowana wykonaniem przyłącza wodociągowego. ZWIK w Miechowie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości dokonanej kalkulacji bądź odstąpienia od wykonawstwa w przypadku stwierdzenia podczas wizji terenowej przed rozpoczęciem wykonania prac budowlanych lub w trakcie ich wykonywania wystąpienia innych nieprzewidzianych przeszkód technicznych, terenowych, warunków gruntowo-wodnych, wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia oraz wszelkich innych okoliczności nieuwzględnionych w kalkulacji, a niezbędnych do realizacji zlecenia.