Historia

Wodociąg miejski w Miechowie powstał już w XV wieku. Na zlecenie proboszcza generalnego Jana ze Lwówka (1477-1567) doprowadzono wodę do klasztoru z cysterny zlokalizowanej w górnej części (południowej) Rynku miejskiego. Kolejny proboszcz Henryk Firlej oddał go w opiekę mieszczanom, którzy rozbudowali go i powiększyli cysternę, która znalazła lokalizację przy południowo-zachodnim narożniku Rynku. Z czasem z braku należytej konserwacji urządzenia wodociągowe uległy zniszczeniu. Miasto rozrastało się i powstała instytucja woziwody. Wodę noszono lub wożono z pobliskich źródeł zlokalizowanych na łąkach we wschodniej części miasta.

Po kasacie zakonu bożogrobców na zlecenie rządu w 1820 roku wybito w mieście dwie studnie: jedną w Rynku, drugą przy ulicy północnej, jednak obie mimo dużej głębokości dawały niewiele wody.

W 1880 roku ksiądz kanonik Józef Kwiatkowski kazał odkopać zasypaną częściowo studnię bożogrobców na dziedzińcu klasztornym (plac Kościuszki). Pomimo małej obfitości studnia ta według zapisów kronikarskich dawała znakomitą wodę. Wodociąg miejski w formie zorganizowanej instytucji powstał w l925 roku. W okresie istnienia przechodził różne formy organizacyjne. Od daty powstania wodociągu miejskiego do 1957 roku był bezpośrednio zarządzany przez Władze Miejskie. W 1957 roku został powołany Zakład Gospodarki Komunalnej w skład którego wchodził również „wodociąg”. Z Zakładu Gospodarki Komunalnej utworzono Przedsiębiorstwo Komunalne w składzie którego wyodrębniono Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Reorganizacja administracji państwowej w 1975 roku i podział województw zmienił struktury organizacyjne branży wodociągowej. Nadrzędną jednostką Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zostało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Stan ten trwał do końca 1992 roku. Z dniem l stycznia 1992 roku Rada Gminy i Miasta w Miechowie mocą uchwały tworzy zakład budżetowy pod nazwą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie działający na zasadach gospodarki pozabudżetowej. Od 1995 roku nastąpiło połączenie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Energetyki Cieplnej z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, tworząc Zakład Gospodarki Komunalnej z wewnętrzną jednostką organizacyjną ,Wydział Wodociągów i Kanalizacji. Taka struktura organizacyjna trwała do 2000 roku. W styczniu 2000 roku nastąpił podział Zakładu Gospodarki Komunalnej na Zakład Gospodarki Komunalnej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji jako niezależne jednostki organizacyjne gminy. Do roku 1984 podstawowym zadaniem wodociągu była dostawa wody poprzez system wodociągowy oraz odprowadzenie ścieków kanałami ogólnospławnymi do rzeki Miechówki.  Źródłem zaopatrzenia w wodę stanowiły systemy studzien kopanych w obrębie ulicy Racławickiej. Urządzenia pompowe znajdowały się na stacji wodociągowej przy ulicy Racławickiej. W 1984 roku została oddana do eksploatacji oczyszczalnia ścieków dla miasta Miechowa zlokalizowana w Komorowie. Nastąpił długotrwały proces rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozbudowę „wodociągu” w zakresie dostawy wody oparto na istniejących źródliskach, ujęcia pod nazwą „Bezdno”, studni wierconej „Szpital,” o łącznej wydajności około 250 m3/ godz. W 1988 roku oddano do eksploatacji nowe zaplecze wodociągowe, ujęcie głębinowe „Bezdno”, zbiorniki magazynujące wodę z hydrofornią. Rozbudowano sieć wodociągową do długości 55 km, sieć kanalizacyjną do 28 km.

W 1994 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji przejął w eksploatację sieć wodociągów wiejskich w tym: 15 ujęć wody, 23 stacje wodociągowe, 114 km sieci w 26 sołectwach. Lata 1995-2002 to intensywna rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaopatruje w wodę ok. 19 000 mieszkańców gminy i odbiera ścieki od ok. 8500 mieszkańców. Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi ok. 242,7  km a kanalizacji ok. 66 km. Głębinowe ujęcia wody dają dobrą wodę do spożycia bez konieczności uzdatniania. W 1997 roku wybudowano nowe ujęcie wody pod nazwą „Biskupice” oparte na dwóch studniach głębinowych o łącznej wydajności 228 m3/godz. Stanowi ono rezerwę do czasu rozbudowy sieci wodociągowej, po czym będzie podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla obszaru Miechowa i przyległego terenu.