DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zwikmiechow.pl oraz ebok.zwikmiechow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 41 3831119
E-mail: biuro@zwikmiechow.pl
Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów

Data publikacji strony internetowej: 17.07.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.11.2019

Strona internetowa www.zwikmiechow.pl jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności jakie się pojawiają to:

– niektóre udostępnione dokumenty do pobrania w formacie doc/pdf nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej. Ze względu na ich liczbę i złożoność, podlegają one bieżącej aktualizacji i ich nowe wersje są sukcesywnie udostępniane.

– część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

Ułatwienia na stronie www.zwikmiechow.pl

 • podwyższony kontrast

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • nawigacja klawiaturowa

 • podświetlenie linków
 • odstępy między tekstami
 • czytelne czcionki
 • zatrzymanie animacji
 • tryb przyjazny dla dysleksji
 • kursor
 • podpowiedzi
 • wysokość linii
 • wyrównanie tekstu
 • zmiana nasycenia barw

Ułatwienia na stronie ebok.zwikmiechow.pl

 • nawigacja klawiaturowa
 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • odwrócenie kolorów

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie testu przeprowadzonego automatycznym narzędziem sprawdzającym dostępność stron internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej:
e-mail: zbigniewb@leanlab.pl
Telefon: 41 3831119

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. – Budynek przy ul. Racławickiej 41, 32-200 Miechów.

Do budynku można bezpośrednio dojechać, przed wejściem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. W przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro Zakładu istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Raport o stanie dostępności