O NAS

W dniu 20 marca 2018 r. podpisany został Akt przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Akt Założycielki Spółki – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.

Zgodnie z treścią aktu Spółka powstała w wyniku Uchwały Rady Miejskiej w Miechowie Nr XXXIII/510/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie podjętej w szczególności na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej i art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Założycielem Spółki jest Gmina Miechów, w imieniu której działa Burmistrz Gminy i Miasta Miechów. Gmina Miechów będąc jedynym udziałowcem Spółki zachowuje wpływ na funkcjonowanie i kierunki rozwoju przekształconego Zakładu. Oprócz zadań własnych Gminy Miechów spółka będzie mogła wykonywać prace na rzecz innych jednostek i osób fizycznych.

Zgodnie z ww. Uchwałą ostatecznym dniem przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę jest dzień wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) tj. 30 maj 2018 r.

Organami Spółki są:

1) Zgromadzenie Wspólników- Gmina Miechów posiadająca 100 % udziałów w spółce reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Miechów

2) Rada Nadzorcza w składzie:
Magdalena Walczak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
Wojciech Szczepanik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Elżbieta Pobóg – Gadzińska – Sekretarz Rady Nadzorczej

3) Zarząd Spółki w składzie:
Paweł Wilk – Prezes Zarządu.