aktualności, ogólne

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONTROLI BEZUMOWNEGO ZRZUTU ŚCIEKÓW

3 września, 2019, Autor: zwik

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001 r. (Dz. U. z dnia 13.07.2001r. z późn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 28 ust. 4, 4a w/w ustawy „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy,
o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2”.

W związku z powyższym prowadzone będą kontrole przy użyciu m.in. zadymiarki zmierzające do ustalenia posesji, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków.