aktualności, ogólne

„Wdrożenie systemu e-woda w gminie Miechów” – wymiana wodomierzy

22 czerwca, 2021, Autor: zwik

Szanowni odbiorcy,

w związku z realizacją zadania pn. „Wdrożenie systemu e-woda w gminie Miechów” w terminie od 05.07.2021r. do 30.11.2021r. na terenie gminy i miasta Miechów przeprowadzane będą wymiany wodomierzy.

W miejsce dotychczas użytkowanych zostaną zamontowane nowoczesne wodomierze z nakładkami radiowymi.

W związku z wymianą wodomierzy, może nastąpić okresowa przerwa w dostawie wody.

Odbiorcy usług są zobligowani do:

  1. Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierza wraz z zaworami). Jeśli wymiana wodomierza z przyczyn technicznych będzie utrudniona, Odbiorca na własny koszt będzie zobligowany do przeróbki instalacji w celu umożliwienia montażu wodomierza w miejscu łatwo dostępnym. W przypadku braku technicznych możliwości zamontowania nowego wodomierza może nastąpić rozwiązanie umowy i zamknięcie przyłącza.

  2. Umożliwienia montażu nowych urządzeń poprzez udostępnienie pomieszczenia, w którym jest zamontowany wodomierz.

  3. Podpisu protokołu likwidacji „starego” wodomierza i montażu „nowego”.

  4. Wskazania i udostępnienia zasuw na przyłączach na czas wymiany wodomierza.

W efekcie realizacji inwestycji odczyty wodomierzy będą przeprowadzane zdalnie, dzięki czemu obecność odbiorcy podczas tych czynności przestanie być konieczną. Dodatkową korzyścią wynikającą z wdrożenia nowego systemu będzie regularność otrzymywanych faktur, co z pewnością wyeliminuje kumulowanie się kilku okresów rozliczeniowych w jedną płatność. Cyfryzacja odczytów wodomierzy umożliwi również identyfikację awarii, wycieków oraz wszelkich nieprawidłowości pracy wodomierzy.

Szczegółowy harmonogram wymiany wodomierzy na poszczególnych ulicach będzie dostępny na stronie spółki: www.zwikmiechow.pl

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja