aktualności, ogólne

Wyjaśnienia w sprawie określenia taryf na ciepło na okres od 16 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

1 lutego, 2019, Autor: zwik

Szanowni Państwo,

odbiorcy ciepła z kotłowni administrowanych przez ZWIK w Miechowie sp. z o.o.

W związku z licznymi informacjami, w większości nie mającymi odniesienia do rzeczywistej sytuacji, składamy wyjaśnienia w sprawie określenia taryf na ciepło na okres od 16 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r.

Taryfę sporządzono na podstawie charakterystyki rzeczowo finansowej ZWiK w Miechowie (zakładu samorządowego oraz sp. z o.o.) za  IV kwartał 2017 r. i I-III kwartał 2018 r. z wprowadzeniem planowanych zmian na I rok stosowania taryf oraz obowiązujących przepisów prawnych. W opracowaniu taryf przyjęto podobną sprzedaż  ilościową  w stosunku do wykonania w roku poprzedzającym przyjmując jednakże wyższy koszt paliw w stosunku do roku poprzedniego (mając na uwadze wzrost ceny paliwa gazowego – na podstawie zawartych umów ze sprzedawcą).

Koszty ogólnozakładowe na I rok stosowania taryfy zostały pomniejszone w stosunku do wykonanych za rok 2018 w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu w spółkę z o.o. oraz prowadzonych działań organizacyjno-zarządczych. Koszty amortyzacji na kotłowniach gazowych nie występują (z uwagi na zawarte umowy dzierżawy). Sporządzając wniosek taryfowy, zmniejszono w kosztach stałych:

– koszty wynagrodzeń o ok. 25 %,

– koszty ponoszone z tyt. podatków, opłat i dzierżaw o ok. 55 %,

– pozostałe koszty ogólne zakładu o ok. 20%.

W pozycjach dotyczących kosztów materiałów i energii uwzględniono koszty ponoszonych opłat stałych m.in. opłat stałych za gaz (czego brak było w poprzednim wniosku taryfowym), co ma wpływ na wzrost ceny za zamówioną moc cieplną [zł/MW/m-c].

W kosztach zmiennych utrzymano na takim samym poziomie koszty ponoszone z tytułu energii elektrycznej, opłat za korzystanie ze środowiska oraz zmniejszono pozostałe koszty zmienne  – o ponad 55 %. Niespodziewanie jednak nastąpił wzrost kosztu paliw technologicznych (gazu), co ma bezpośrednie przełożenie na cenę ciepła.

W planowanych kosztach na I-szy rok stosowania taryf są uwzględnione ceny paliwa gazowego, wynikające z podpisanych umów. Wolny rynek gazu ziemnego, dostęp do Towarowej Giełdy Energii powoduje, że cena gazu w sprzedaży do klienta finalnego jest odbiciem tego, co dzieje się na giełdzie. W poprzednim roku cena gazu dla zakładu wynosiła:

8,486 gr/kWh (kotłownie K-1, K-2, Jagiellońska, os. Parkowe) oraz 8,496 gr/kWh (11 kotłowni lokalnych na os. Sikorskiego (K-3), Dolna Pierzeja Rynku, Ul. Wąska). Obecnie na mocy podpisanych umów, gwarantujących stałą, niezmienną cenę na okres 12 oraz 24 m-cy wynoszą odpowiednio:

– 11,496 gr/kWh (kotłownie K-1, K-2, Jagiellońska, os. Parkowe) oraz 10,960 gr/kWh (11 kotłowni lokalnych na os. Sikorskiego (K-3), Dolna Pierzeja Rynku, Ul. Wąska).

Widzimy więc wzrost o 35% i 29% dla poszczególnych cen gazu. Tendencja wzrostowa się utrzymuje i w chwili obecnej odbiorcy nie mający umów długoterminowych informowani są przez Sprzedawcę o kolejnej podwyżce ok. 17%.

 

Przyjęte w 2017, 2018 i 2019 roku stawki opłat z tytułu zaopatrzenia w ciepło dla poszczególnych grup taryfowych wynosiły:

1) 2017 rok

LpGrupa taryfowaStawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnąStawki opłaty za ciepło
zł/MW/m-czł/GJ
NETTONETTO
1W113 966,5250,62
2G213 022,4148,48
3G38 255,1853,30
4G49 818,6863,85
5G 6+G 74 883,6850,00
6G88 874,6350,61
7G910 946,2244,22
8G107 578,8540,58

 

2) 2018 rok

LpGrupa taryfowaStawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnąStawki opłaty za ciepło
zł/MW/m-czł/GJ
NETTONETTO
1G17 525,1737,22
2G213 747,6049,36
3G310 055,6247,67
4G49 227,2772,29
5G 6+G 76 352,3947,61
6G89 607,7742,51
7G912 926,9547,36
8G107 495,9743,18

 

3) 2019 rok

LpGrupa taryfowaStawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnąStawki opłaty za ciepło
zł/MW/m-czł/GJ
NETTONETTO
1G111 844,9049,62
2G212 437,1050,41
3G312 114,5947,45
4G48 811,1553,92
5G59 397,1643,13
6G68 208,0643,93
7G711 959,6145,51
8G810 826,8252,02
9G99 341,5550,07

 

Analizując stawki taryf z ostatnich 3 lat wyraźnie można zauważyć, że przyjęta w roku 2018 stawka zarówno opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną oraz stawka opłaty za ciepło dla kotłowni K1 odbiegała znacznie od tej w roku 2017 oraz 2019. Błąd w ustaleniu stawki spowodował, że wynikłą stratę na tej kotłowni w 2018 roku ZWIK musiał pokryć z innej działalności. Warto również zauważyć, że obecne stawki opłat za ciepło na rok 2019 względem roku 2017 na kotłowniach: K-1, K-3, Północna Pierzeja Rynku, kotłownie na os. Parkowym (dawne os. XXX-lecia PRL) oraz ul. Wąskiej (dawna ul. Służba Polsce) są niższe!

Podobna sytuacja występuje, gdy porównamy  stawki opłat na rok 2019 względem roku 2018 na kotłowniach: K-3, Północna Pierzeja Rynku, Kotłownie na os. Parkowym (dawne os. XXX-lecia PRL).

Analogicznie, porównując stawki opłat za zamówioną moc cieplną, w roku 2019 względem 2017 roku mamy obniżkę na kotłowni K-1, K-2, Północna Pierzeja Rynku oraz Jagiellońska – Przedszkole. I również dla roku 2019 względem 2018 obniżka dotyczy: kotłowni K-2, Północna Pierzeja Rynku oraz Jagiellońska – Przedszkole.

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Spółki

Objaśnienia – kotłownie miejskie:

 Symbol grupyNazwa kotłowniCharakterystyka grupy taryfowej
1 

G1

Kotłownia K-1, os. SikorskiegoOdbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni gazowej: „K-1 – os. Sikorskiego”, sieciami należącymi do przedsiębiorstwa
2 

G2

Kotłownia K-2, os. SikorskiegoOdbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni gazowej: „K-2 – os. Sikorskiego”, sieciami należącymi do przedsiębiorstwa
3 

G3

11 kotłowni lokalnych, os. SikorskiegoOdbiorcy zasilani w ciepło z 11 kotłowni gazowych na os. Sikorskiego
4 

G4

Kotłownia Północna Pierzeja RynkuOdbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni gazowej:„Północna Pierzeja Rynku”, bezpośrednio instalacją odbiorczą w obiekcie, w którym jest ona zlokalizowana oraz w sąsiednich obiektach.
 

5

 

G5

Kotłownia Pawilon os. ParkoweOdbiorcy zasilani w ciepło z lokalnej kotłowni gazowej: „os. Parkowe Pawilon” , bezpośrednio instalacją odbiorczą w obiekcie, w którym jest ona zlokalizowana, (dawne os. XXX-lecia PRL)
 

6

 

G6

Kotłownia Kontener os. Parkowe  6Odbiorcy zasilani w ciepło z lokalnej kotłowni gazowej: „os  Parkowe – kontener”, bezpośrednio instalacją odbiorczą w obiekcie, w którym jest ona zlokalizowana oraz  w sąsiednich obiektach sieciami należącymi do przedsiębiorstwa, (dawne os. XXX-lecia PRL)
 

7

 

G7

Kotłownia Sp 4 ul. Wąska 4Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni gazowej: „ul. Wąska 4”, bezpośrednio instalacją odbiorczą w obiekcie, w którym jest ona zlokalizowana oraz w sąsiednich obiektach sieciami należącymi do przedsiębiorstwa, (dawna ul. Służba Polsce)
 

8

 

G8

Kotłownia Przedszkole, ul. JagiellońskaOdbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni gazowej przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Jagiellońska 34 bezpośrednio instalacją odbiorczą w obiekcie, w którym jest ona zlokalizowana oraz w sąsiednich obiektach sieciami należącymi do przedsiębiorstwa.
 

9

 

G9

Kotłownia ul. Jagiellońska 20Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni  gazowej „ul. Jagiellońska 20”, bezpośrednio instalacją odbiorczą w obiekcie, w którym jest ona zlokalizowana oraz w sąsiednich obiektach sieciami należącymi do przedsiębiorstwa.