aktualności, przetargi

Pisemny przetarg na SAMOCHÓD ASENIZACYJNY JELCZ P325C O NR REJ. KMI E41

21 marca, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

32-200 Miechów, ul. Racławicka 41

ogłasza czwarty pisemny przetarg na sprzedaż n/w pojazdu

Lp

Marka samochodu

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Pojemność silnika w cm3

Numer VIN

Przebieg pojazdu w km

Cena wywoławcza pojazdu

w złotych

1

2

3

4

5

6

7

8

JELCZ P325C

(asenizacyjny)

KMI E413

1990

11 100

————————–

168 532

6 500,00

Pojazd przeznaczony do sprzedaży posiada sporządzoną przez rzeczoznawcę ocenę stanu technicznego, która jest do wglądu dla zainteresowanych nabyciem pojazdu w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów, w dniach 21.03.2019r. do 25.03.2019r. (po uprzednim umówieniu się telefonicznie, tel. 41 383 11 19, 41 391 47 91. Za wady ukryte Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Zainteresowani zakupem samochodu proszeni są o składanie pisemnych ofert (wraz z proponowaną ceną) na samochód w zaklejonej kopercie z adnotacją:

DOTYCZY ZAKUPU POJAZDU ZWIK W MIECHOWIE SP. Z O.O. – SAMOCHÓD ASENIZACYJNY JELCZ P325C O NR REJ. KMI E413”

na Dzienniku Podawczym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów do dnia 25 marca 2019 r., do godz. 10:00.

Oferta powinna zawierać następujące dane:

  1. Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy

  2. Dokładny adres/siedziba

  3. NIP

  4. Proponowaną cenę

  5. Podpis osoby upoważnionej

  6. Ewentualne pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania firmy/osoby w przetargu

Pojazd będzie można oglądać od dnia 21.03.2019r. do 25.03.2019r., w godzinach 9:00-14:00
w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów.

Osoby, które złożą oferty, będą mogły uczestniczyć w ich otwarciu w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, pok. nr 101.

Informacja o wynikach przetargu zostanie ogłoszona bezpośrednio po otwarciu kopert z ofertami i wywieszona na tablicy ogłoszeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.

Jedynym kryterium wygranej jest najwyższa zaproponowana cena za pojazd.

W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty, równej najwyższej zaproponowanej cenie, przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi Oferentami lub osobami przez nich upoważnionymi natychmiast po otwarciu ofert, ale nie wcześniej niż o godzinie 10:30.

W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.

Jeżeli Oferent, mimo wygrania przetargu, nie wpłaci ceny nabycia przelewem na rachunek bankowy ZWiK w Miechowie sp. z o.o. nr: PKO BP 77 1020 2892 0000 5502 0665 2830 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, tj. do dnia 01.04.2019r. włącznie, traci prawo do nabycia pojazdu.

Osoba, która wygrała przetarg, będzie mogła odebrać samochód na podstawie wystawionej przez ZWiK w Miechowie sp. z o.o. faktury, po wpłaceniu zaoferowanej ceny.

ZWiK w Miechowie sp. z o.o. oświadcza, że przedmiot sprzedaży, jest w pełni zamortyzowany i nie będzie dalej użytkowany w ZWiK w Miechowie sp. z o.o., zaś Oferent przyjmuje do wiadomości istniejący stan rzeczy i nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego przedmiotu sprzedaży.

ZWiK w Miechowie sp. z o.o. nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży.

Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

  1. 41 383 11 19

  2. 41 391 47 91

ZWiK w Miechowie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółki

Miechów, 25.03.2019

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ

POJAZDU ZWIK W MIECHOWIE SP. Z O.O. – SAMOCHÓD ASENIZACYJNY JELCZ P325C O NR REJ. KMI E413

I. Cena wywoławcza: 6 500,00 zł, (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

II. Złożone oferty:

1. Wywóz Nieczystości Płynnych Wacław Rak, ul. Chęcińska 46, 28-366 Małogoszcz – proponowana cena kupna: 6 600,00 zł, (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).

III. Oferta wybrana:

Wywóz Nieczystości Płynnych Wacław Rak, ul. Chęcińska 46, 28-366 Małogoszcz – cena kupna: 6 600,00 zł, (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).

IV. Wybrana oferta spełnia wymogi formalne i przedstawia najwyższą cenę.

Zarząd Spółki