aktualności, przetargi

PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ POJAZDU – Mini ciągnik z kabiną, pługiem i zamiatarką, ELPOL K1

4 marca, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

32-200 Miechów, ul. Racławicka 41

ogłasza trzeci pisemny przetarg na sprzedaż n/w pojazdu

Lp

Marka

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Pojemność silnika w cm3

Numer VIN

Moc w kM

Cena wywoławcza pojazdu

w złotych

1

2

3

4

5

6

7

8

ELPOL K-1

Mini ciągnik z kabiną, pługiem i zamiatarką

KMI 41 RH

1997

1 146

37

8 400,00

Pojazd przeznaczony do sprzedaży posiada sporządzoną przez rzeczoznawcę ocenę stanu technicznego, która jest do wglądu dla zainteresowanych nabyciem pojazdu w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów, w dniach 05.03.2019r. do 18.03.2019r. (po uprzednim umówieniu się telefonicznie, tel. 41 383 11 19, 41 391 47 91. Za wady ukryte Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Zainteresowani zakupem pojazdu proszeni są o składanie pisemnych ofert (wraz z proponowaną ceną) na ciągnik w zaklejonej kopercie z adnotacją:

DOTYCZY ZAKUPU POJAZDU ZWIK W MIECHOWIE SP. Z O.O. – MINI CIĄGNIKA ELPOL K-1 O NR REJ. KMI 41 RH Z KABINĄ, PŁUGIEM I ZAMIATARKĄ

na Dzienniku Podawczym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów do dnia 19 marca 2019 r., do godz. 11:00.

Oferta powinna zawierać następujące dane:

  1. Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy

  2. Dokładny adres/siedziba

  3. NIP

  4. Proponowaną cenę

  5. Podpis osoby upoważnionej

  6. Ewentualne pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania firmy/osoby w przetargu

Pojazd będzie można oglądać od dnia 05.03.2019r. do dnia 18.03.2019 r., w godzinach 9:00-14:00
w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów.

Osoby, które złożą oferty, będą mogły uczestniczyć w ich otwarciu w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, pok. nr 101.

Informacja o wynikach przetargu zostanie ogłoszona bezpośrednio po otwarciu kopert z ofertami i wywieszona na tablicy ogłoszeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.

Jedynym kryterium wygranej jest najwyższa zaproponowana cena za pojazd.

W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty, równej najwyższej zaproponowanej cenie, przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi Oferentami lub osobami przez nich upoważnionymi natychmiast po otwarciu ofert, ale nie wcześniej niż o godzinie 11:30.

W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.

Jeżeli Oferent, mimo wygrania przetargu, nie wpłaci ceny nabycia przelewem na rachunek bankowy ZWiK w Miechowie sp. z o.o. nr: PKO BP 77 1020 2892 0000 5502 0665 2830 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, tj. do dnia 26 marca 2019r. włącznie, traci prawo do nabycia pojazdu.

Osoba, która wygrała przetarg, będzie mogła odebrać pojazdu na podstawie wystawionej przez ZWiK w Miechowie sp. z o.o. faktury, po wpłaceniu zaoferowanej ceny.

ZWiK w Miechowie sp. z o.o. oświadcza, że przedmiot sprzedaży jest w pełni zamortyzowany i nie będzie dalej użytkowany w ZWiK w Miechowie sp. z o.o., zaś Oferent przyjmuje do wiadomości istniejący stan rzeczy i nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego przedmiotu sprzedaży.

ZWiK w Miechowie sp. z o.o. nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży.

Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

  1. 41 383 11 19

  2. 41 391 47 91

ZWiK w Miechowie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółki

Miechów, 19.03.2019

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ

POJAZDU ZWIK W MIECHOWIE SP. Z O.O. – MINI CIĄGNIKA ELPOL K-1 O NR REJ. KMI 41 RH Z KABINĄ, PŁUGIEM I ZAMIATARKĄ

I. Cena wywoławcza: 8 400,00, (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych 00/100).

II. Złożone oferty:

1. Piotr Gontarek, Czerwonka 3, 26-902 Grabów nad Pilicą – proponowana cena kupna: 9 100,00 zł, (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych 00/100).

2. Przedsiębiorstwo WIG Wiśniewski Grzegorz, ul. Gagarina 13/17 m 22, 26-600 Radom – proponowana cena kupna: 9 500,00 zł, (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

III. Oferta wybrana:

Przedsiębiorstwo WIG Wiśniewski Grzegorz, ul. Gagarina 13/17 m 22, 26-600 Radom – cena kupna: 9 500,00 zł, (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

IV. Wybrana oferta spełnia wymogi formalne i przedstawia najwyższą cenę.

Zarząd Spółki