ogólne, przetargi

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Spółki

25 października, 2018, Autor: zwik

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaprasza do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Spółki.

Oferty składać należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2018 r., godz. 14:00. (decyduje data wpływu do siedziby Spółki).

Poniżej treść zaproszenia.

Zapytanie_badanie_sprawozdania_finansowego_2018

Miechów, dnia 07.11.2018r.

Unieważnienie zapytania ofertowego

na usługę „Badanie sprawozdania finansowego Spółki za dwa lata obrotowe, tj. okres od 20 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”

Unieważnia się postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 24.10.2018r. na usługę Badanie sprawozdania finansowego Spółki za dwa lata obrotowe, tj. okres od 20 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zamawiający informuje, że unieważnia się postępowanie z uwagi na brak wpłynięcia ofert na w/w zapytanie, jednocześnie Zamawiający powiadamia, iż w dniu 07.11.2018 roku ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.

Unieważnienie_zapytania