aktualności, ogólne, przetargi

PRZETARG NA SAMOCHÓD WUKO VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4

1 grudnia, 2021, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32-200 Miechów, ul. Racławicka 41 ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż n/w pojazdu:

Volkswagen Transporter T4 -WUKO

rok produkcji 1999, pojemność 1,9 TD

VIN – WV1ZZZ70ZYX059474, moc 68 KM

Cena wywoławcza – 11 475,00 zł

Pojazd przeznaczony do sprzedaży posiada kabinę 3 miejscową, ładowność dopuszczalna 995 kg. Przebieg 170 300 km. Na samochodzie jest zabudowany zestaw (WUKO) do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji o mocy 23 KM (Briggs&Stratton). Pojazd oraz WUKO są sprawne. WUKO posiada dysze do czyszczenia kanalizacji. Samochód do poprawek blacharsko-lakierniczych. Za wady ukryte Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Zainteresowani zakupem pojazdu proszeni są o składanie pisemnych ofert (wraz z proponowaną ceną) na pojazd w zaklejonej kopercie z adnotacją:
„DOTYCZY ZAKUPU POJAZDU ZWIK W MIECHOWIE SP. Z O.O. –
Volkswagen Transporter T4 – WUKO”
na Dzienniku Podawczym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów do dnia 15 grudnia 2021r., do godz. 11:00.

Oferta powinna zawierać następujące dane:
1. Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy
2. Dokładny adres/siedziba
3. NIP
4. Proponowaną cenę
5. Podpis osoby upoważnionej
6. Ewentualne pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania firmy/osoby w przetargu

Pojazd będzie można oglądać od dnia 01.12.2021r. do dnia 15.12.2021r., w godzinach 9:00-11:00 na bazie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny.

Osoby, które złożą oferty, będą mogły uczestniczyć w ich otwarciu w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, pok. nr 101.
Informacja o wynikach przetargu zostanie ogłoszona bezpośrednio po otwarciu kopert z ofertami i wywieszona na tablicy ogłoszeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.
Jedynym kryterium wygranej jest najwyższa zaproponowana cena za pojazd.
W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty, równej najwyższej zaproponowanej cenie, przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi Oferentami lub osobami przez nich upoważnionymi natychmiast po otwarciu ofert, ale nie wcześniej niż o godzinie 11:30.
W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.

Jeżeli Oferent, mimo wygrania przetargu, nie wpłaci ceny nabycia przelewem na rachunek bankowy ZWiK w Miechowie sp. z o.o. nr: PKO BP 77 1020 2892 0000 5502 0665 2830 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, tj. do dnia 22.12.2021r. włącznie, traci prawo do nabycia pojazdu.

Osoba, która wygrała przetarg, będzie mogła odebrać pojazdu na podstawie wystawionej przez ZWiK w Miechowie sp. z o.o. faktury, po wpłaceniu zaoferowanej ceny.

ZWiK w Miechowie sp. z o.o. oświadcza, że przedmiot sprzedaży nie będzie dalej użytkowany w ZWiK w Miechowie sp. z o.o., zaś Oferent przyjmuje do wiadomości istniejący stan rzeczy i nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego przedmiotu sprzedaży.

ZWiK w Miechowie sp. z o.o. nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
1) 41 383 11 19
ZWiK w Miechowie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółki