aktualności, przetargi

Pisemny przetarg na sprzedaż pojazdu – mini ciągnik ELPOL

10 stycznia, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-200 Miechów, ul. Racławicka 41 ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż n/w pojazdu

ELPOL K-1 Mini ciągnik

Nr rej. KMI 41 RH

Rok prod. – 1997

Pojemność w cm3 – 1 146

Moc w kM- 37

Cena wywoławcza – 10 500,00 zł.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży posiada sporządzoną przez rzeczoznawcę ocenę stanu technicznego, która jest do wglądu dla zainteresowanych nabyciem pojazdu w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów, w dniach 10.01.2019r. Do 22.01.2019r. (po uprzednim umówieniu się telefonicznie, tel. 41 383 11 19, 41 391 47 91.

Za wady ukryte Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Zainteresowani zakupem pojazdu proszeni są o składanie pisemnych ofert (wraz z proponowaną ceną)
na ciągnik w zaklejonej kopercie z adnotacją:

„DOTYCZY ZAKUPU POJAZDU ZWIK W MIECHOWIE SP. Z O.O. – MINI CIĄGNIKA
ELPOL K-1 O NR REJ. KMI 41 RH”

na Dzienniku Podawczym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka
41, 32-200 Miechów do dnia 23 stycznia 2019 r., do godz. 11:00.
Oferta powinna zawierać następujące dane:
1. Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy
2. Dokładny adres/siedziba
3. NIP
4. Proponowaną cenę
5. Podpis osoby upoważnionej
6. Ewentualne pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania firmy/osoby w przetargu

Pojazd będzie można oglądać od dnia 10.01.2019r. do dnia 22.01.2019 r., w godzinach 9:00-14:00
w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200
Miechów.
Osoby, które złożą oferty, będą mogły uczestniczyć w ich otwarciu w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz.
11:15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, pok.
nr 101.
Informacja o wynikach przetargu zostanie ogłoszona bezpośrednio po otwarciu kopert z ofertami i
wywieszona na tablicy ogłoszeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.
Jedynym kryterium wygranej jest najwyższa zaproponowana cena za pojazd.
W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty, równej najwyższej zaproponowanej cenie,
przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi Oferentami lub osobami przez
nich upoważnionymi natychmiast po otwarciu ofert, ale nie wcześniej niż o godzinie 11:30.
W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej
cenie wywoławczej postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.
Jeżeli Oferent, mimo wygrania przetargu, nie wpłaci ceny nabycia przelewem na rachunek bankowy
ZWiK w Miechowie sp. z o.o. nr: PKO BP 77 1020 2892 0000 5502 0665 2830 w terminie 7
(siedmiu) dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, tj. do dnia 30 stycznia 2019r. włącznie, traci prawo
do nabycia pojazdu.
Osoba, która wygrała przetarg, będzie mogła odebrać pojazdu na podstawie wystawionej przez ZWiK
w Miechowie sp. z o.o. faktury, po wpłaceniu zaoferowanej ceny.
ZWiK w Miechowie sp. z o.o. oświadcza, że przedmiot sprzedaży jest w pełni zamortyzowany i nie
będzie dalej użytkowany w ZWiK w Miechowie sp. z o.o., zaś Oferent przyjmuje do wiadomości
istniejący stan rzeczy i nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego przedmiotu sprzedaży.
ZWiK w Miechowie sp. z o.o. nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży.
Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
1) 41 383 11 19
2) 41 391 47 91
ZWiK w Miechowie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zarząd Spółki
/Paweł Wilk, Agata Maj/

Ogłoszenie sprzedaży_POJAZDU_ELPOL_2019

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ

POJAZDU ZWIK W MIECHOWIE SP. Z O.O. – MINI CIĄGNIKA ELPOL K-1 O NR REJ. KMI 41 RH

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23.01.2019 r. do godz. 1100 nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.

Zarząd Spółki
/Paweł Wilk, Agata Maj/

Wynik postępowania