aktualności, przetargi

Pisemny przetarg na sprzedaż pojazdu – samochód osobowy

10 stycznia, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32-200 Miechów, ul. Racławicka 41 ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż n/w pojazdu

1. SSANGYONG MUSSO PICKUP
Nr rej. KMI 94 NG,

Rok prod. 2005,

Pojemność silnika w cm3 -2 874,

Nr VIN KPAVA2EDS5P408377,

Przebieg w km 249 879,

Cena Wywoławcza – 1 800,00 zł.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży posiada sporządzoną przez rzeczoznawcę ocenę stanu technicznego, która jest do wglądu dla zainteresowanych nabyciem pojazdu w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów, w dniach 10.01.2019r. Do 22.01.2019r. (po uprzednim umówieniu się telefonicznie, tel. 41 383 11 19, 41 391 47 91.

Za wady ukryte Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. Zainteresowani zakupem samochodu proszeni są o składanie pisemnych ofert (wraz z proponowaną
ceną) na samochód w zaklejonej kopercie z adnotacją:

„DOTYCZY ZAKUPU POJAZDU ZWIK W MIECHOWIE SP. Z O.O. – SAMOCHÓD
SSANGYONG MUSSO O NR REJ. KMI 94 NG”

na Dzienniku Podawczym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów do dnia 23 stycznia 2019 r., do godz. 10:00.
Oferta powinna zawierać następujące dane:
1. Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy
2. Dokładny adres/siedziba
3. NIP
4. Proponowaną cenę
5. Podpis osoby upoważnionej
6. Ewentualne pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania firmy/osoby w przetargu

Pojazd będzie można oglądać od dnia 10.01.2019r. do dnia 22.01.2019 r., w godzinach 9:00-14:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200Miec hów.
Osoby, które złożą oferty, będą mogły uczestniczyć w ich otwarciu w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, pok. nr 101.
Informacja o wynikach przetargu zostanie ogłoszona bezpośrednio po otwarciu kopert z ofertami i wywieszona na tablicy ogłoszeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.

Jedynym kryterium wygranej jest najwyższa zaproponowana cena za pojazd.

W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty, równej najwyższej zaproponowanej cenie, przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi Oferentami lub osobami przez
nich upoważnionymi natychmiast po otwarciu ofert, ale nie wcześniej niż o godzinie 10:30. W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.
Jeżeli Oferent, mimo wygrania przetargu, nie wpłaci ceny nabycia przelewem na rachunek bankowy ZWiK w Miechowie sp. z o.o. nr: PKO BP 77 1020 2892 0000 5502 0665 2830 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, tj. do dnia 30 stycznia 2019r. włącznie, traci prawo do nabycia pojazdu.
Osoba, która wygrała przetarg, będzie mogła odebrać samochód na podstawie wystawionej przez ZWiK w Miechowie sp. z o.o. faktury, po wpłaceniu zaoferowanej ceny. ZWiK w Miechowie sp. z o.o. oświadcza, że przedmiot sprzedaży, jest w pełni zamortyzowany i nie będzie dalej użytkowany w ZWiK w Miechowie sp. z o.o., zaś Oferent przyjmuje do wiadomości istniejący stan rzeczy i nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego przedmiotu sprzedaży.
ZWiK w Miechowie sp. z o.o. nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
1) 41 383 11 19
2) 41 391 47 91
ZWiK w Miechowie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

                                                                                                                                                               Zarząd Spółki
/Paweł Wilk, Agata Maj/

Ogłoszenie sprzedaży samochodu_ssangyong 2019

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ

POJAZDU ZWIK W MIECHOWIE SP. Z O.O. – SAMOCHÓD

SSANGYONG MUSSO O NR REJ. KMI 94 NG

I. Cena wywoławcza: 1 800,00 zł, (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

II. Złożone oferty:

1. Kot Marcin, Kokotów 242, 32-002 Węgrzce Wielkie – proponowana cena kupna: 3 110,00 zł, (słownie: trzy tysiące sto dziesięć złotych 00/100).

III. Oferta wybrana: Kot Marcin, Kokotów 242, 32-002 Węgrzce Wielkie – cena kupna:
3 110,00 zł, (słownie: trzy tysiące sto dziesięć złotych 00/100).

IV. Wybrana oferta spełnia wymogi formalne i przedstawia najwyższą cenę.

  Zarząd Spółki
/Paweł Wilk, Agata Maj/

Wynik_postępowania