aktualności, przetargi

Przetarg na samochód WUKO Volkswagen Transporter T4

10 stycznia, 2021, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

32-200 Miechów, ul. Racławicka 41

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż n/w pojazdu

Lp

Marka

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Pojemność silnika w cm3

Numer VIN

Moc w kM

Cena wywoławcza pojazdu

w złotych

1

2

3

4

5

6

7

8

Volkswagen Transporter T4 -WUKO

KMI 23JG

1999

1896,00

WV1ZZZ70ZYX059474

68

15 000,00

Pojazd przeznaczony do sprzedaży posiada kabinę 3 miejscową, ładowność dopuszczalna 995 kg. Przebieg 170 300 km. Na samochodzie jest zabudowany zestaw (WUKO) do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji o mocy 23 KM (Briggs&Stratton). Pojazd oraz WUKO są sprawne. WUKO posiada dysze do czyszczenia kanalizacji. Samochód do poprawek blacharsko-lakierniczych. Za wady ukryte Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Zainteresowani zakupem pojazdu proszeni są o składanie pisemnych ofert (wraz z proponowaną ceną) na pojazd w zaklejonej kopercie z adnotacją:

DOTYCZY ZAKUPU POJAZDU ZWIK W MIECHOWIE SP. Z O.O. –
Volkswagen Transporter T4 – WUKO

na Dzienniku Podawczym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów do dnia 20 września 2021r., do godz. 11:00.

Oferta powinna zawierać następujące dane:

  1. Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy

  2. Dokładny adres/siedziba

  3. NIP

  4. Proponowaną cenę

  5. Podpis osoby upoważnionej

  6. Ewentualne pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania firmy/osoby w przetargu

Pojazd będzie można oglądać od dnia 13.09.2021r. do dnia 17.09.2021r., w godzinach 12:00-14:00 na bazie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny.

Osoby, które złożą oferty, będą mogły uczestniczyć w ich otwarciu w dniu 20 września 2021 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, pok. nr 101.

Informacja o wynikach przetargu zostanie ogłoszona bezpośrednio po otwarciu kopert z ofertami i wywieszona na tablicy ogłoszeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.

Jedynym kryterium wygranej jest najwyższa zaproponowana cena za pojazd.

W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty, równej najwyższej zaproponowanej cenie, przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi Oferentami lub osobami przez nich upoważnionymi natychmiast po otwarciu ofert, ale nie wcześniej niż o godzinie 11:30.

W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.

Jeżeli Oferent, mimo wygrania przetargu, nie wpłaci ceny nabycia przelewem na rachunek bankowy ZWiK w Miechowie sp. z o.o. nr: PKO BP 77 1020 2892 0000 5502 0665 2830 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, tj. do dnia 27.09.2021r. włącznie, traci prawo do nabycia pojazdu.

Osoba, która wygrała przetarg, będzie mogła odebrać pojazdu na podstawie wystawionej przez ZWiK w Miechowie sp. z o.o. faktury, po wpłaceniu zaoferowanej ceny.

ZWiK w Miechowie sp. z o.o. oświadcza, że przedmiot sprzedaży nie będzie dalej użytkowany w ZWiK w Miechowie sp. z o.o., zaś Oferent przyjmuje do wiadomości istniejący stan rzeczy i nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego przedmiotu sprzedaży.

ZWiK w Miechowie sp. z o.o. nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

  1. 41 383 11 19

ZWiK w Miechowie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółki

    

ZWIK_Unieważnienie_przetargu

ZWIK_Miechów ogłoszenie_o_2_przetargu_na_sprzedaż_pojazdu_WUKO

ZWIK_Unieważnienie_2_przetargu