aktualności, ogólne, przetargi

PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ POJAZDU SPYCHACZ DT 75

28 listopada, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32-200 Miechów, ul. Racławicka 41

ogłasza drugi pisemny przetarg na sprzedaż pojazd Spychacz DT 75.

Lp

Marka

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Pojemność silnika w cm3

Numer VIN

Moc w kM

Cena wywoławcza pojazdu

w złotych

1

2

3

4

5

6

7

8

Spychacz

DT-75

Nie rejestrowany

1974

—–

02670218

99,25

4 500,00

Pojazd przeznaczony do sprzedaży posiada sporządzoną przez rzeczoznawcę ocenę stanu technicznego, która jest do wglądu dla zainteresowanych nabyciem pojazdu w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów, w dniach 28.11.2019r. do 11.12.2019r. (po uprzednim umówieniu się telefonicznie, tel. 41 383 11 19, 41 391 47 91). Za wady ukryte Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Zainteresowani zakupem pojazdu proszeni są o składanie pisemnych ofert (wraz z proponowaną ceną) na spychacz w zaklejonej kopercie z adnotacją:

„DOTYCZY ZAKUPU POJAZDU ZWIK W MIECHOWIE SP. Z O.O. – SPYCHACZA DT-75”

na Dzienniku Podawczym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów do dnia 12 grudnia 2019 r., do godz. 11:00.

Oferta powinna zawierać następujące dane:

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy

Dokładny adres/siedziba

NIP

Proponowaną cenę

Podpis osoby upoważnionej

Ewentualne pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania firmy/osoby w przetargu

Pojazd będzie można oglądać od dnia 28.11.2019r. do dnia 11.12.2019 r., w godzinach 9:00-14:00 na bazie oczyszczalni ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., Komorów 9, 32-200 Miechów, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny.

Osoby, które złożą oferty, będą mogły uczestniczyć w ich otwarciu w dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., ul. Racławicka 41, pok. nr 101.

Informacja o wynikach przetargu zostanie ogłoszona bezpośrednio po otwarciu kopert z ofertami i wywieszona na tablicy ogłoszeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.

Jedynym kryterium wygranej jest najwyższa zaproponowana cena za pojazd.

W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty, równej najwyższej zaproponowanej cenie, przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi Oferentami lub osobami przez nich upoważnionymi natychmiast po otwarciu ofert, ale nie wcześniej niż o godzinie 11:30.

W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej postępowanie przetargowe zostaje unieważnione.

Jeżeli Oferent, mimo wygrania przetargu, nie wpłaci ceny nabycia przelewem na rachunek bankowy ZWiK w Miechowie sp. z o.o. nr: PKO BP 77 1020 2892 0000 5502 0665 2830 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, tj. do dnia 19 grudnia 2019r. włącznie, traci prawo do nabycia pojazdu.

Osoba, która wygrała przetarg, będzie mogła odebrać pojazdu na podstawie wystawionej przez ZWiK w Miechowie sp. z o.o. faktury, po wpłaceniu zaoferowanej ceny.

ZWiK w Miechowie sp. z o.o. oświadcza, że przedmiot sprzedaży jest w pełni zamortyzowany i nie będzie dalej użytkowany w ZWiK w Miechowie sp. z o.o., zaś Oferent przyjmuje do wiadomości istniejący stan rzeczy i nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego przedmiotu sprzedaży.

ZWiK w Miechowie sp. z o.o. nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży.

Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

41 383 11 19

41 391 47 91

Przetarg na stronie internetowej: www.zwikmiechow.pl

ZWiK w Miechowie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółki

 

12.12.2019

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ

DOTYCZY ZAKUPU POJAZDU ZWIK W MIECHOWIE SP. Z O.O. – SPYCHACZA DT-75 

I.Cena wywoławcza: 4 500,00 (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

II.Złożone oferty:

  1. DJ. MET. – Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-254-35-29– Proponowana cena 3 088,00 zł, (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)
  2. PHU EUROPLUS Józef Mrozowski, ul. Czerwonego Krzyża 9/8, 25-353 Kielce, NIP: 657-069-23-05– Proponowana cena 4 720,00 zł, (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100)

III. Uwagi:

Oferta złożona przez DJ. MET. – Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola NIP: 865-254-35-29, została odrzucona ze względów formalnych. Zaproponowana kwota była niższa od cena wywoławczej pojazdu, która wynosiła 4 500,00 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

IV.Oferta wybrana:

  1. PHU EUROPLUS Józef Mrozowski, Czerwonego Krzyża 9/8, 25-353 Kielce NIP: 657-069-23-05– Proponowana cena 4 720,00 zł, (słownie cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100)
  2. Wybrana oferta spełnia wymogi formalne i przedstawia najwyższą cenę.

Zarząd Spółki