przetargi

Zapytanie ofertowe zakup paliw płynnych

9 grudnia, 2019, Autor: zwik

Miechów, 09 grudnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza do złożenia oferty

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIECHOWIE SP. Z O. O.

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.„.

2. Zakup paliw płynnych w okresie najwcześniej od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
w formie doraźnych tankowań pojazdów stanowiących własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. oraz tankowanie w zbiorniki przenośne paliwa do sprzętu motorowego na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.

3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów w skali jednego roku wynosi odpowiednio:

– etylina Pb 95 – 2 000 l.

– olej napędowy – 22 000 l.

4. Faktyczna ilość zakupionego paliwa w 2020 r. może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej niż określone szacunkowe zapotrzebowanie Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za paliwo faktycznie pobrane.

III. Wymogi:

1. Sukcesywny zakup paliw płynnych dokonywany będzie w systemie sprzedaży bezgotówkowej za pomocą dokumentu WZ lub przy użyciu karty wydawanej przez Wykonawcę, po każdym tankowaniu odbiór przez kierowcę. Faktury za zakupione paliwo będą wystawiane 1 raz w miesiącu ostatniego dnia miesiąca.

2. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego, czynną całą dobę 7 dni w tygodniu.

3, Paliwo płynne powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 20I5r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz, U. 2015, poz. 1680). Paliwa płynne muszą być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich, przejściowych jak i zimowych oraz spełniać obowiązujące normy.

4. Na potwierdzenie powyższego, Zamawiający w trakcie trwania umowy może żądać od Wykonawcy dokumentów i świadectw jakościowych paliw. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku sprzedaży Zamawiającemu paliw złej jakości.

5. Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stację paliw spełniającą wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2l listopada 2005 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2005, nr 243, poz. 2063),

6. Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie.

7. Płatność będzie realizowana raz w miesiącu przelewem sukcesywnie po realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazane w Umowie konto Wykonawcy.

8. Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa z podaniem daty tankowania, miejsca tankowania, numeru rejestracyjnego pojazdu, ilości i rodzaju paliwa oraz jego cenę jednostkową i wartość zakupu przed upustem oraz po upuście.

9. Szczegółowy wykaz osób oraz wykaz pojazdów dostarczony zostanie w dniu podpisania umowy.

IV. Dokumenty Wymagane od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy – załącznik nr l.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa załącznik 3.

4. Zaakceptowany i podpisany wzór umowy – załącznik 4.

5. Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, w momencie podpisania umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu

1, Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną,/e do reprezentowania

Wykonawcy oraz ostemplowane pieczęcią firmową.

4. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w punkcie IV zapytania ofertowego.

5. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2019 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów (sekretariat).

Wypełnioną ofertę z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać:

Nazwę i adres Wykonawcy oraz ,,Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.„.

Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę i zostaną zwrócone.

VI. Kryteria wyboru ofert:

1. Wykonawca określi cenę jednego litra benzyny bezołowiowej 95 oraz jednego litra oleju napędowego – na dzień 13.12.2019 r. i dołączy dowód potwierdzający tą cenę.

2. Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Ustalony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.

3. Kryteria oceny ofert:

– cena 40 %

– rabat 60 %

Zastosowane wzory do obliczenia oferty:

Kryterium cena

Liczba punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach / Cena badanej oferty) x 40

Kryterium rabat

Liczba punktów =(Rabat oferty badanej / Najwyższy oferowany rabat) x 60

Wybrana zostanie ważna oferta z najwyższą liczbą punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów wyboru.

VII. Pozostałe informacje:

1. Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania z przedstawionej propozycji.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia oraz do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać sobie wyłącznie w drodze pisemnej, pod rygorem braku obowiązku odpowiedzi na zadane pytanie.

4. Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania ofert.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej ofert.

6. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.

7. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, który otrzymali zapytanie ofertowe. Wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców .

8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania ofertowego niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którym przekazano zapytanie ofertowe.

9. Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela: Aleksander Horyń, inspektor ds. technicznych.

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania włącznie.

11. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1) administratorem danych osobowych osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie, sp. z o.o., Racławicka 41, 32-200 Miechów, tel. 41 383 11 19

2) kontakt z inspektorem danych osobowych: inspektor@cbi24.pl, iod@zwikmiechow.pl

3) dane osobowe, o których mowa w pkt a) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

4) odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt a) będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z póź. zm.) oraz instytucje prowadzące czynności związane z nadzorem lub kontrolą działalności Zamawiającego;

5) dane osobowe, o których mowa w pkt a) będą przechowywane przez cały czas trwania umowy, w tym okres obowiązywania gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia;

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

7) w odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w pkt a) decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem Umowy posiadają:

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących;

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

– osobom fizycznym, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający
w związku z zawarciem Umowy nie przysługuje:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

12. Oferent winien w złożonej ofercie zawrzeć klauzulę o treści:

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

VIII. Załączniki:

– Formularz ofertowy – zał. nr l

– Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego zał. nr 2

– Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 3

– Zaakceptowany i podpisany wzór umowy – załącznik nr 4.

Zarząd Spółki

Informacja złożone oferty w postępowaniu

Informacja _wynik _paliwo 2019 (18.12.2019)