aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie Ofertowe – Zakup i dostawa ciągnika rolniczego o mocy 75KM-80KM

3 lipca, 2020, Autor: zwik

Miechów, 03.07.2020r

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W MIECHOWIE SPÓŁKA Z O. O.
UL. Racławicka 41, 32-200 Miechów
NIP 6591547904

Tel. 41 383 11 19

e-mail: biuro@zwikmiechow.pl

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zapytanie ofertowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
w Miechowie sp. z o.o.

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: Zakup i dostawę ciągnika rolniczego o mocy 75KM-80KM

Opis przedmiotu zamówienia:

Ciągnik rolniczy (fabrycznie nowy, niezarejestrowany) przystosowany do prac w zakładzie komunalnym z możliwością agregowania maszyn i urządzeń rolniczych zawieszanych i przyczepianych spełniający aktualnie obowiązujące wymagania z zakresu ergonomii i BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Posiadający aktualne świadectwo homologacji pojazdu i gwarancję minimum na 24 miesięcy.

Wymagania techniczne ciągnika:

– moc nominalna silnika 75,0 KM do 80,0 KM (+/- 5 %)

– pojemność skokowa minimum 3700 cm3

– skrzynia biegów mechaniczna zsynchronizowana z rewersem

– napęd: 4×4

– udźwig podnośnika: minimum 2800 kg

– norma emisji spalin min. EURO III

Ciągnik wyposażony w:

– układ napędu maszyn i urządzeń rolniczych (WOM minimum 540 obr/min),

– układ zawieszania i przyczepiania maszyn i narzędzi,

– przystosowany do montażu przedniego TUZ

– zaczep transportowy dolny i górny regulowany,

– może być bez turbiny i filtra DPF,

– instalacja pneumatyczna hamulców

– kabina ogrzewana, wentylowaną z klimatyzacją.

Sposób płatności: wpłata wstępna maksymalnie 25 % wartości ciągnika w terminie do 7 dni od daty zakupu, reszta w trzydziestu pięciu równych ratach miesięcznych.

Załączona do wyposażenia ciągnika – Instrukcja obsługi w języku polskim.

  1. Warunki udziału w postępowaniu: Nie przewiduje się specjalnych warunków udziału w postępowaniu

  2. Kryteria oceny ofert:

1) cena 90%

2) gwarancja 10%

III. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

  1. Kryterium ceny (Kc) maksimum 90 pkt

Kc = Najniższa cena ocenianych ofert / Cena oferty ocenianej x 90 = ilość pkt

Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium uzyska Wykonawca wynosi 90.

  1. Kryterium – gwarancja maksymalnie 10 pkt

– termin nie może być krótszy niż 24 m-cy

– termin nie może być dłuższy niż 60 m-cy

Oferta nie może być opatrzona gwarancją jakości wykraczającą poza wskazane terminy: minimalny i maksymalny gdyż będzie niezgodna z zapytaniem

G = najdłuższa oferowana gwarancja jakości/gwarancja jakości badanej oferty x 10 = ilość pkt

Zamawiający spośród ofert ważnych, wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższy wskaźnik wynikowy wg wzoru: W = Kc + G Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  1. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: sekretariat lub drogą pocztową w terminie do dnia 10-07-2020r. do godz. 12:30 w zamkniętej kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIECHOWIE SPÓŁKA Z O. O. UL. Racławicka 41, 32-200 Miechów „Oferta na dostawę ciągnika rolniczego”

  2. Sposób sporządzenia oferty: pisemnie

  3. Termin związania ofertą: 14 dni

  4. Warunki wykluczenia: 1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

  5. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od podpisania umowy

  6. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

X. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

XI. Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści informację na stronie internetowej www.zwikmiechow.pl w ciągu 3 dni od otwarcia ofert, chyba że kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, w której to sytuacji zamówienie to może zostać unieważnione.

XIII. ZWiK w Miechowie sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy bez podawania przyczyn.

Zapytanie ofertowe_2020_07_03

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_2020