aktualności, ogólne, przetargi

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych

3 lipca, 2020, Autor: zwik

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokali użytkowych, zlokalizowanych w budynku  oczyszczalni ścieków w Komorowie

1) Przedmiotem najmu jest osiem lokali użytkowych, każdy o powierzchni 16 metrów kwadratowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej lub usługowej. Toaleta ogólnodostępna na korytarzu. Lokale wyposażone w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania. Dojazd do budynku drogą asfaltową, możliwość korzystania z parkingu.

2) Okres obowiązywania umowy najmu: 3 lata.

3) Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi 25,00 zł. + VAT 23%.

4) Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czynszu za 1 m2 równej lub niższej niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty.

5) Oferta może zostać złożona na najem jednego, kilku lub wszystkich lokali.

6) Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokali Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, itp.).

7) Najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy ruchome najmowany lokal w celu dostosowania go do prowadzenia swojej działalności.

8) O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedynie kryterium najwyższej zaoferowanej ceny.

9) Odrzucone zostaną oferty, które:

– nie odpowiadają warunkom przetargu,

– zostały złożone po wyznaczonym terminie,

– nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,

– są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

10) Oferta powinna zawierać:

  • imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna   lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon  kontaktowy, adres mailowy, NIP, REGON;

  • oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu w wymiarze miesięcznym, wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku – zapis liczbowy i słowny oferowanej stawki,

  • liczbę lokali, na najem których oferent składa ofertę,

  • proponowany rodzaj działalności – krótki opis,

  • czytelny podpis oferenta.

11) Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie, w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Racławicka 42, 32-200 Miechów, w terminie do dnia  17 lipca 2020 r. do godz. 1030 z napisem na kopercie:

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH USYTUOWANYCH W BUDYNKU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOMOROWIE”

12) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17 lipca 2020 r. o godz. 1100 w sali  nr 102 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Racławicka 42

13) Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu lokal będzie udostępniony w dniu 16 lipca 2020 r. od godz. 1430  do godz. 1600.

14) Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Racławicka 41 w pokoju nr 102 lub pod nr tel.. 41 383 11 19.

15) Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, w całości lub w części, bez podania przyczyn.

16) O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Treść ogłoszenia_03.07.2020