aktualności, ogólne

NOWE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

19 września, 2023, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. informuje, iż decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 23 sierpnia 2023 roku nr KR.RZT.70.89.2023 z dniem 20 września 2023 roku wchodzą w życie nowe 3-letnie taryfy, czyli ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Informujemy jednocześnie, że rozliczenie rachunków Klientów w okresie, w którym dokonano zmiany ceny, nastąpi proporcjonalnie. System rozliczy zużycie wody i ścieków według ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 36 miesięcy została skalkulowana przy założeniu zapewnienia wszystkim odbiorcom najwyższej jakości świadczonych usług, tj. dostawę wody o jakości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz odprowadzanie i skuteczne oczyszczanie ścieków, w sposób ciągły i niezawodny.

Struktura taryfy

W okresie trzech lat na terenie Gminy Miechów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obowiązywała taryfa niejednolita o strukturze wieloczłonowej. Struktura wprowadzonej taryfy uległa istotnej zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującej. W nowych taryfach wyłoniono w sumie pięć taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – dwie grupy odbiorców otrzymujących faktury w formie papierowej, dwie grupy odbiorców otrzymujących fakturę w formie elektronicznej (e-fakturę) oraz jedną grupę – Gminę Miechów rozliczaną w oparciu o fakturę papierową. W zakresie odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono w sumie cztery taryfowe grupy odbiorców – dwie grupy odbiorców otrzymujących faktury w formie papierowej oraz dwie grupy odbiorców otrzymujących fakturę w formie elektronicznej (e-fakturę).

Z uwagi na niższą opłatę abonamentową dla odbiorców otrzymujących fakturę w formie elektronicznej zachęcamy do wybrania tej możliwości.

Należy podkreślić, że na wysokość nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wpływa bardzo wiele czynników. W stosunku do ostatniego okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy najistotniejsze zmiany nastąpiły w wysokości kosztów paliw i energii elektrycznej, odbioru i zagospodarowania osadów ściekowych, a także znaczącym wzroście cen usług oraz materiałów niezbędnych do utrzymania w należytym stanie infrastruktury technicznej oraz realizacji nowych zadań z zakresu wod-kan. Wspomniane zwiększenie elementów kosztowych będzie miało największy wpływ na pierwszy, dwunastomiesięczny okres obowiązywania nowej taryfy z uwagi na znaczącą zmianę warunków makroekonomicznych.

 

CENY ZA 1 m3 WODY I ŚCIEKÓW W PIERWSZYCH 12 MIESIĄCACH OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

WYSZCZEGÓLNIENIE

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

Cena za 1 m3 dostarczanej wody:

4,61

4,98

Cena za 1 m3 odebranych ścieków:

7,67

8,28

Decyzja taryfowa dostępna na stronie:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/decyzja-znak-kr-rzt-70-89-2023-z-dnia-23-sierpnia-2023-r-o-zatwierdzeniu-taryfy-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-miechow.html