aktualności, ogólne

WAŻNY KOMUNIKAT – Opłaty z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

24 sierpnia, 2018, Autor: zwik

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją należności z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków prosimy o niezwłoczne uregulowanie wszelkich zaległości z tego tytułu.

Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. jest faktura. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi w sposób, w terminie i na konto określone na fakturze. Ponadto na fakturze widnieje informacja o wartości zaległości wg stanu na dzień wystawienia faktury, która jest traktowana jako upomnienie.

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE OKREŚLONYM NA FAKTURZE JEST PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA PROCEDURY WINDYKACYJNEJ

Procedura windykacyjna:

1) nieuregulowanie należności za dwa pełne okresy obrachunkowe skutkuje wysłaniem do Odbiorcy wezwania do zapłaty zaległej należności.

2) brak zapłaty należności w wyznaczonym na wezwaniu terminie jest podstawą do:

  • odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,
  • skierowania do sądu wniosku o egzekucję należności.

ODCIĘCIE DOSTAWY WODY LUB ZAMKNIĘCIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Informację o zamiarze wstrzymania świadczenia usług, Spółka przekazuje Odbiorcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Odbiorca informowany jest o planowanym terminie odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody. Informacja taka przesyłana jest również do Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Wójta/Burmistrza, w terminie co najmniej 20 dni przed planowanym odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego.

Przywrócenie dostawy wody lub uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi.

Wznowienie świadczenia usług następuje w ciągu 24 godzin od ustania przyczyn odcięcia dostawy wody tj.: po uregulowaniu należności głównej, odsetek, kosztów windykacyjnych – środki muszą znajdować się na koncie bankowym Spółki.

Koszty windykacji ponosi zalegający z opłatami Odbiorca, a składać się na nie mogą:

  • koszty sądowe,
  • koszty pełnomocnika procesowego,
  • koszty egzekucji komorniczej.

Koszty windykacji mogą być nawet wielokrotnie wyższe od powstałego zadłużenia, dlatego w interesie Odbiorcy jest terminowe płacenie należności i nie dopuszczenie do uruchomienia procedury windykacyjnej.

 

SKIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O EGZEKUCJĘ  NALEŻNOŚCI

Uzyskany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli nie zostanie uregulowany przez Odbiorcę w przewidzianym terminie zostaje poddany egzekucji komorniczej.

Informujemy, że do celów powiadamiania Odbiorcy wykorzystywany jest adres do korespondencji, podany w umowie lub inny adres zgłoszony Spółce na piśmie.

Nie odebranie pod wskazanym adresem wysłanej korespondencji, uważa się za dostarczenie jej w terminie awizowania przez pocztę.