aktualności, ogólne, przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

29 sierpnia, 2023, Autor: zwik

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Spółki.

Oferty składać należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 września 2023 r., godz. 14:00. (decyduje data wpływu do siedziby Spółki).

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty